MİNİ KAZIK YAPIM YÖNTEMİ

 

Bu yapım yöntemi mini kazık imalatı için gerekli makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlanması, uygulama ve kontrol yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Enjeksiyonlu mini kazık imalatında, “DIN 4128 Small diameter injection piles (cast-in-place concrete piles and composite piles)” ,standardı esas alınacaktır.

 

1. ÇALIŞMA SAHASININ HAZIRLANMASI

 

İnşaat sahası ve yolları, makine ve personelin verimli çalışabilmesi için düzgün                                                                                     ve kuru tutulmalıdır. Bu aynı zamanda planlanan günlük imalat miktarlarının yapılabilmesi ve imalat kalitesine ulaşılabilmesi için önemli bir faktördür.

Mevcut zemin delgi makinesi, paletli vinç, beton mikseri, beton pompası ve bunun gibi ağır iş makinelerinin, 10 cm ’den fazla batmadan çalışmalarına imkan sağlayacak biçimde düzeltilip, sıkıştırılacaktır. Dolgular delme işini zorlaştırmayacak uygun malzemelerle yapılacaktır.

Çalışma sahasında yüzey için uygun drenaj sistemi tesis edilerek platformun kuru     kalması sağlanacaktır.

Foraj malzemesi ve yer altı suyu sürekli olarak sahadan uzaklaştırılacak ve    çalışma sahasının bozulması önlenecektir.

 

2. ZEMİN BİLGİLERİ

 

Uygulama projeleri ve yapım yöntemleri, zemin raporlarına göre belirlenecektir.

 

3. ÇEVRE BİLGİLERİ

 

Yer altında ve üstünde delmeyi zorlaştıracak beton ve çelik engeller, altyapı kanalları resmi kuruluşlara yazılı tespit yaptırılarak işveren tarafından kaldırılması sağlanacaktır.

 

4. KAZIKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ VE İMALAT TOLERANSLARI

 

Kazıkların zemine işaretlenmesi uzman ölçüm ekibi tarafından tek tek yapılacaktır.

Kazıkların, düşeyde ve eğimindeki sapma  miktarları projedeki toleransları aşamaz.

Kazıkların yerleştirme sırası, daha önce yapılmış olan kazıkları yerlerinden yatay ve düşey doğrultularda minimum derecede hareket ettirecek şekilde olacaktır.

Bir kazık bitiminden en az 24 saat geçmeden 3 çap çevresinde delgi yapılmayacaktır.

5. DELGİ İŞLERİ

Ø15-35cm çaplarındaki kazıkların, delme, yerinde dökme, betonarme işlemi, yüksek tork kapasitesine sahip, kendine ait teleskobik kulesi bulunan hidrolik delgi makineleri ile yapılacaktır.

Kayadaki soket boyu, projesinde standartlara uygun olarak belirlenmiş olan yükleri taşıyabilecek değerde olduğunu kontrol edilerek imal edilecektir. Proje müellifinin öngördüğünden daha zayıf, daha sert veya farklı bir zeminle karşılaşılması durumunda, zemin sınıflarının derinliğe göre değişimini gösteren kuyu logu doldurulacak ve gerekli düzeltmeler yaptırılacaktır.

Delmeye, gerekli proje derinliğine ulaşıncaya dek, seçilen yöntemlerle devam edilecektir.

Delgi işlemi burgu, delici matkap veya tij elemanı ile yapılabilir.

Delgi düşeyliği ilk iki tijde ölçülecek, kazık boyunca düşeyden sapma miktarının, kazık toplam boyunun %2 sinden fazla olmasına izin verilmeyecektir. Delgi işlemi esnasında gerekmedikçe su kullanılmayacaktır.

Forajdan çıkan malzeme, kuyu ağzından uzaklaştırılacak ve enjeksiyonu yapılmamış kuyuların ağzı kapalı tutulacaktır. Yer altı su seviyesi altında çalışılırken göçme olasılığına karşı gerekirse önce çimento enjeksiyonu verilmeli veya muhafaza borusu kullanılmalıdır.

Delgi yöntemi, kullanılacak makine, ekipman, malzemelerin cinsi ve miktarı zemin ve kaya özelliklerine bağlı olarak değişir.  

Gerekli teknik bilgilerin toplanıp irdelenmesi sonunda aşağıda listelenen delgi yöntemlerinden birinin kullanılmasına karar verilir.

a) Burgu{auger}kullanılarak delgi (hava gerekebilir.)

b) Kaya matkabı {rock bit}ile delgi (hava veya su gereklidir.)

c) Üstten vurmalı çekiç {top hammer}ile delgi (hava gereklidir.)

d) İçten vurmalı çekiç {down the hole hammer}ile delgi (hava veya köpük gereklidir.) [Bu metot kaya delinmelerinde kullanılır.]

e) Odex ile delgi (Aşırı yüklenmiş zeminlerde uygulanabilir. Üstten vurmalı çekiç ve DTH çekiç versiyonları mevcuttur.)

f) Sondaj kılavuzu borusu (muhafaza borusu) {casing}ile delgi [ Bu sistemde muhafaza borusu delik çeperlerindeki olası bir çökmeyi engellediği gibi ayrıca da matkap/burgu ucunun ilerlemesini kolaylaştırır. Kılavuz zarf borunun dönüş istikameti, döner matkap ucunun dönüş istikametinin tersinedir.]

6. DONATI KAFESİ HAZIRLANMASI VE KUYULARA İNDİRİLMESİ

6.1.Betonarme demirlerin üretici firmasından üretim ve  çekme deney sertifikası alınacaktır.

6.2.Donatı kafesinin kirlenmemesi için donatı montaj sahası ve foraj sahası temiz tutulmalıdır.

6.3.12 m’yi geçen kafeslerin eklenmesi için bağ teli kullanılacak, donatı kafesinin çok ağır ve uzun olması halinde bağlantı kaynakla veya gerekirse klemens gibi bağlantı elemanıyla yapılacaktır.

6.4.Hazırlanan donatı kafesi beton pas payı takozları ile teçhiz edilip, servis vinci kullanılarak, kafesin dağılmaması için doğru yerinden yavaşça kaldırılıp taşınacak ve kuyulara indirilecektir.

6.5.Kuyulara indirilen donatının, üst yapı için gerekli filiz boyu kadar dışarıda kalmasına dikkat edilecek, donatı kaçmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.

6.6.Gerekirse, nervürlü yuvarlak donatı yerine, yeterli kesit alanına sahip boru kullanılacaktır.

7.  KAZIKLARIN BETONLANMASI

7.1.Beton, gerekli deney raporlarını ve istenilen zaman, miktar ve süreklilikte hizmet verebilen firmalardan temin edilecektir.

7.2.Delme işlemi biter bitmez donatı kafesi kuyuya yerleştirilecek, en geç aynı gün içinde beton dökümüne geçilecektir.

7.3.Kuyu başına gelen beton yüksek slamplı olmalı (katkılı betonda 16-18 cm değerine sahip) ve prize başlama süresi minimum 3 saat olmalıdır.

7.4.Betonlama, beton pompası veya doğrudan boşaltma ile sürekli bir şekilde yapılacaktır. Döküm hızı en az 15 m³/saat olacak şekilde deliğe doldurulacaktır.

7.5.Beton kuyu içinde yükseldikçe, vibrasyon uygulanacak ve betonlama işlemi kuyu ağzından temiz beton gelene dek devam ettirilecektir.

7.6.Betonlama bittikten sonra, beton taze iken kazık üst kotuna göre tesviye edilecektir.

8. KAZIKLARIN ENJEKSİYONLA YAPILMASI

8.1. Kazıklar için betonlama şartları oluşturulamıyorsa (derin kuyu, yer altı suyu durumu ve kuyu içi yıkıntı olması vb) kazık imalatı enjeksiyon uygulaması ile yapılabilecektir.

8.2. Bu durumda imalatta çimento, kırmataş ve temiz su kullanılacaktır. Enjeksiyon karışım oranı ise ~0,50 olmalıdır. (50kg su / 100kg çimento)

8.3. Enjeksiyon yapımında kullanılacak makine ve ekipmanlar basınçlı enjeksiyon pompası, mikser, dinlendirici ve enjeksiyon hortumlarından ibarettir.

8.4. 20/4-6 PE hortum, projeye uygun olarak hazırlanan donatı kafesi boyunca donatı dibine ulaşacak şekilde bağlanacaktır. PE hortuma kuyu dibi civarında 50cm ara ile 3-5 adet delik açılarak geçici olarak bant ile kapatılacaktır.

8.5. Delme işlemi biter bitmez donatı kafesi kuyuya yerleştirilecek ve kuyu, ağzına kadar kırmataş ile doldurulacaktır. Enjeksiyon istasyonunda hazır olan karışım, donatıya bağlı PE hortum vasıtası ile yaklaşık 5 bar’ lık pompa basıncı ile kesintisiz olarak kuyuya verilecektir. Enjeksiyon alışı kuyu ağzından temiz enjeksiyon karışımı gelene kadar sürdürülecektir.

8.6. İlk enjeksiyonun yapılmasında 1-2 saat sonra kuyu ağzındaki enjeksiyon seviyesinin düştüğü gözlenirse aynı PE hortum vasıtasıyla ikinci enjeksiyonlama işlemi  yapılacaktır. 

9. MALZEMELER

9.1 Çimento: 28 günlük basınç mukavemeti en az 325 Kg/cm2 olan çimento kullanılacaktır.

9.2 Su: Enjeksiyon karışımında kullanılacak su, tortu ve yabancı katı maddelerden arındırılmış, çimentoya zarar vermeyecek tatlı su olacaktır.

9.3 Kırmataş: Mini kazıkların enjeksiyonla yapılması durumunda imalatta kullanılacak kırmataş ~5-15mm (2 no.) çapında ve temiz olacaktır.

10. MAKİNE VE EKİPMANLAR

10.1.    Delgi makinesi: Uygulama projesinde öngörülen derinliğe kadar, yukarıdaki yöntemlerden biri ile delgi yapabilecek kapasitede olan delgi makinesidir.

10.2.    Enjeksiyon Seti:Su ile çimentoyu karıştırarak hazırlayan karıştırıcı kazanlar ve enjeksiyonu deliğe basınçla iletebilen pompadan oluşan settir.

11. KAYITLARIN TUTULMASI RAPORLAMA

Günlük şantiye çalışma raporunda (E.NO:7) kazığın boyutu, yeri, numarası ve boyu mutlaka yer almalıdır.

İşverenin istemesi halinde, kazık imalatında beher kazık için DIN 4128 standardı esaslarına uygun aşağıdaki listelenen bilgiler (E.NO:10 MİNİ KAZIK İMALAT RAPORU) kayda geçirilecektir.

1) Kazık yeri, no’su ve üst kotu,

2) Kazık foraj derinliği ve taban kotu,

3) Geçilen zemin tabakaları ve kotları,

4) Kullanılan su/çim oranı, beton-çim. miktarı ve niteliği,

5) Kullanılan donatının tanımı,

6) Açıklamalar kısmında kaplama borusu sürüldü ise derinliği ve varsa diğer özel bilgiler yer alır.

12. İMALATLARIN KONTROLÜ

İmalatların kalite kontrolu YY.09 “Ölçme ve İmalat Kalite Kontrol İşleri”ne, kullanılan malzemelerin kalite kontrolu ise T06 “Malzeme Kabul Kriterleri”ne uygun olarak yapılacaktır.

 

 

 
  Ýstanbul Zemin. Tüm Haklarý Saklýdýr  
Türkçe Güncelleniyor... Zemin Mühendislik